4 Days Southern Australia Getaway

Sapphire Princess

Adelaide, Australia  to Melbourne, Australia

11 Oct 2020

2 Days Australia Getaway

Sapphire Princess

Adelaide, Australia  to Melbourne, Australia

26 Oct 2020

Majestic Princess

From Brisbane, Australia to Sydney, Australia

14 Sep 2020

3 Days Australia Getaway

Sapphire Princess

Roundtrip

Perth(Fremantle), Australia  

2020 May 1

and 24 Jul 2020

4 Days Australia Getaway

Auckland , New Zealand to Sydney, Australia

23 Aug 2020 & 16 Sep 2021

interior from $498

4 Days Australia Getaway

4 DAys Auckland, New Zealand to Sydney, Australia

21 Oct 2021

Interior from $498

2 Days Australia Getaway

Sea princess

From Brisbane, Australia  to Sydney, Australia

8 Mar 2020

5 Days Southern Australia Getaway

Sapphire Princess

Perth(Fremantle), Australia  to Adelaide

7 Sep 2020